Language

Den digitale visuelle industri
– Et erhverv i vækst

Danmarks digitale visuelle industri (DVI) består af virksomheder, der producerer digitalt indhold inden for spil, film, tv, animation og XR. Den digitale visuelle industri er af Erhvervsministeriet udråbt til en spirende dansk styrkeposition, der har sit udspring i de to brancher Film & Medier samt IT.

 

Det samfundsøkonomiske aftryk 

Den digitale visuelle industri beskæftiger direkte ca. 13.000 personer og bidrager med en årlig værditilvækst til BNP på 9,6 mia. kr. Industriens afledte effekter understøtter yderligere ca. 12.000 jobs og en årlig værditilvækst på 7,5 mia. kr. Tallene er indhentet af konsulenthuset Højbjerre Brauer Schultz, som sondrer mellem kernevirksomheder, øvrig branche og underleverandører. Den direkte effekt er summen af kernevirksomhedernes og den øvrige branches aktiviteter.

Kernevirksomhederne består af virksomheder, der skaber intellektuelle rettigheder – enten igennem ejerskab eller som en del af produktionen. Kernevirksomhederne beskæftiger 5.003 personer i Danmark, og det samlede bidrag fra kernevirksomhederne til værditilvæksten i BNP er årligt 3,7 mia. kr.

Den øvrige del af branchen bidrager yderligere med 8.096 arbejdspladser og en værditilvækst på 5,9 mia. kr. årligt.

Industrien er integreret med resten af den danske økonomi, og dens køb fra danske underleverandører såsom advokater, revisorer, hoteller og restauranter skaber aktivitet, der bidrager med yderligere 7,5 mia. kr. til BNP årligt samt understøtter ca. 12.000 jobs.

 

Et globalt marked med kraftig vækst

Det globale marked for digitalt indhold inden for film, spil, tv og XR er i kraftig vækst. Den digitale visuelle industri har i løbet af de seneste år fået et solidt fodfæste på de globale markeder, og der ligger et betydeligt forretningspotentiale i at vinde yderligere terræn. Til illustration ligger der et forretningspotentiale på skønsmæssigt 1.800 nye arbejdspladser og øget omsætning på 2,8 mia. kr., hvis Danmarks digitale industri følger den globale efterspørgsel. 

 

Læs meget mere om den digitale visuelle industri i vores rapport, som kortlægger den digitale visuelle industri i Danmark.

DVI skaber foruden vækst og beskæftigelse en række positive effekter:

  • Innovation og produktivitet i andre erhverv, herunder optimering af design- og industrielle processer samt digital omstilling i det offentlige og erhvervslivet
  • Sammenhængskraft i samfundet og bevaring af kulturarv. De giver en fælles referenceramme, og tilbyder et refleksionsrum, hvor vi som mennesker kan blive klogere på essentielle emner.

Fremgang i beskæftigelsen

Fra 2014 til 2018 steg beskæftigelsen i den digitale visuelle industris kernevirksomheder med godt 21 pct. Til sammenligning steg den samlede AKU-beskæftigelse i Danmark i samme periode med blot 5,5 pct., hvilket gør den digitale visuelle industri til en af de mest erhvervsfremmende industrier.

Alene for spilproduktions-virksomheder steg beskæftigelsen med næsten 50 pct. fra 2014 til 2018. Beskæftigelsen inden for interaktiv steg i samme periode med godt 33 pct., hvilket gør spil og interaktiv til de brancher i den digitale visuelle industri med hhv. højest og næsthøjest beskæftigelsestilvækst. Jobvæksten for tv har i forhold til reklame, film, interaktiv og spil været relativt lav.

 

Salg til udlandet stiger

Den digitale visuelle industri har fra 2014 til 2018 oplevet en fremgang i andelen af omsætningen, der kan henføres til salg i udlandet. Dette viser, at industrien har fået et godt fodfæste i udlandet. Det gælder især for computerprogrammering (herunder udvikling af computerspil) og udgivelse af computerspil, hvor andelen af omsætningen, der stammer fra salg i udlandet, er mere end  syvdoblet for computerprogrammering og mere end tredoblet for udgivelse af computerspil.